Splinter raises : SPL 9-12
Previous - Next
SPL 9 : Dealer is N     EW Vulnerable
North *
- 6 3
- K 10 9
- A Q J 7 2
- K J 9
East
- Q 9 8 7
- Q J 6 3
- 8 6
- 7 6 3
West
- A 5 4 2
- A 8 7 4 2
- 9 5
- 5 4
South
- K J 10
- 5
- K 10 4 3
- A Q 10 8 2
Bidding (Opener's bids are underlined)
(N) : 1♦ - 3♥ - 3NT
SPL 10 : Dealer is E     All Vulnerable
North
- A 8 3 2
- 9 4
- K J 8 2
- K 10 3
East *
- K Q J 5
- A Q 10 8 6
- 7 3
- 4 2
West
- 6
- K J 7 5 3
- A 5 4
- A 8 6 5
South
- 10 9 7 4
- 2
- Q 10 9 6
- Q J 9 7
Bidding
(E) : 1♥ - 3♠ - 4♥ - Pass
SPL 11 : Dealer is S     None Vulnerable
North
A 7 4
K J 7 5 3
6
A 8 6 5
East
J 10 8 3
9 4
K Q J 2
10 7 3
West
9 6 2
2
A 10 8 5 4
Q J 9 4
South *
K Q 5
A Q 10 8 6
9 7 3
K 2
Bidding
(S) : 1♥ - 4♦ - 4NT - 5♥
- 6♥
SPL 12 : Dealer is W     NS Vulnerable
North
8 5
Q 10 9 8
K 6 2
Q J 10 7
East
J 10 7 2
3
Q 7 5 3
A 9 8 5
West *
K Q 9 6 3
A 5 2
A J 10 8
4
South
A 4
K J 7 6 4
9 4
K 6 3 2
Bidding
(W) : 1♠ - 4♠ - Pass